Císařsko-královská olomoucká pevnost
Největší fortifikační systém ve střední Evropě

Fort č.V „Hamerský mlýn“

Fort má odstraněnou celou stavební část a z větší části jsou zničeny i terenní úpravy, zejména valu. Přesto stojí za to místo navštívit, protože nesmírným úsilím soukromého majitele vzniklo krásné arboretum. Více se dozvíte na webových stránkách www.artflora.cz

Fort č.V Hamerský mlýn

Z historie…

Výstavba pevnůstky číslo V v zemním provedení byla zahájena na podzim 1850 v rámci celkové přípravy pevnosti na obranu. Provizorní pevnůstku tvořil mohutný zemní val s palisádou a příkopem. Na konci roku 1850 byl val osazen osmi děly. V zázemí objektu se nacházely příruční prachárny a dřevěný srub pro ubytování 90 mužů. Takto vypadala pevnůstka i v roce 1854, kdy se začalo uvažovat o její přestavbě na středně velký kasematovaný fort. K tomu však nedošlo. Podplukovník Mareš a plukovník Malý totiž modifikovali dřívější projekty tohoto objektu a upravili nejen jeho polohu (kvůli nevyhovujícímu podloží), ale i jeho konstrukci. V únoru 1855 byla nová poloha holické pevnůstky zanesena do hlavního plánu pevnosti a původní zemní objekt byl s největší pravděpodobností zlikvidován.

Fort č.V Hamerský mlýn

Permanentní fort V „Hamerský mlýn“, budovaný v letech 1856–1862, byl situován nedaleko Haličské silnice, která vedla z Olomouce do Těšína. Od sousedního bystrovanského fortu IV byl vzdálen 950 metrů, od holického fortu Va 1210 metrů a od nejbližšího objektu pevnostního jádra (Bystřické reduty) 3034 metrů. Pevnůstka V měla strategicky důležitou úlohu. Kromě podpory sousedních fortů měla za úkol postřelovat terén směrem k Přaslavicím, nádraží ve Velké Bystřici, část údolí Bystřice a v neposlední řadě měla působit jako uzávěra Haličské silnice. Holický fort V byl mohutným pevnostním objektem vystavěným na osmiúhelníkovém půdorysu, jehož čtvrtina byla v týle objektu vyseknuta. Jádro fortu tvořil válcovitý kasárenský objekt (reduit) s vnitřním dvorem. V roce 1866, v době prusko-rakouské války, sloužilo na fortu 480 vojáků. Tři čtvrtiny obvodu reduitu lemoval zemní val, na kterém byla umístěna dělostřelecká postavení, vzájemně oddělená traverzami.

Fort č.V Hamerský mlýn

V roce 1866 bylo na fortu osazeno 21 děl. Fort „Hamerský mlýn“ se řadil k nejvíce vyzbrojeným objektům předsunutého věnce pevnůstek. Na vnější straně zemního valu se nacházela tzv. Carnotova zeď. Tato volně stojící zeď byla opatřena pěchotními střílnami a tvořila společně se třemi dvoukaponiérami eskarpu obvodového příkopu. Dvoukaponiéry byly přístupné z vnitřku fortů chodbami (poternami) procházejícími zemním valem. Kontreskarpa (tj. vnější strana obvodového příkopu) měla původně podobu pouhého zemního valu. Vyzděna byla až v roce 1866. Ve stejném roce byly vystavěny na obou křídlech pevnůstky také moždířové baterie. Celkové náklady na výstavbu holického fortu, včetně stavebních úprav v roce 1866, dosáhly 334 000 zlatých. Co se týká tvaru a konstrukčního provedení, byla holická pevnůstka téměř shodná nejen se sousedním fortem IV v Bystrovanech, ale i s některými forty budovanými o něco dříve rakouskými pevnostními inženýry v severoitalských pevnostech Verona a Peschiera.

Fort č.V Hamerský mlýn

Po roce 1866 sloužil fort V „Hamerský mlýn“ jako sklad dynamitu, povozů a požárních vozů. V roce 1912 byla pevnůstka prodána Florianu Nedomovi, čtvrtláníku z Holice. Přestože byl objekt v jeho vlastnictví, byl za první světové války opět využíván armádou k uskladnění dělostřelecké munice. V roce 1918 se stal novým majitelem tohoto fortu civilní inženýr Leopold Novák z Olomouce. Armáda dále využívala kasematy pevnůstky k uskladnění dělostřeleckého materiálu a platila za to Novákovi nájemné. V roce 1921 byl objekt armádou vyklizen a během následujících několika let byly jeho zděné součásti demolovány. Do dnešní doby se zde dochovaly části zemního valu a obvodového příkopu.

Fort č.V Hamerský mlýn

Fort č.V Hamerský mlýn

Fort č.V Hamerský mlýn

Fort č.V Hamerský mlýn

Fort č.V Hamerský mlýn

Fort č.V Hamerský mlýn

Fort č.V Hamerský mlýn

Fort č.V Hamerský mlýn

Fort č.V Hamerský mlýn