Císařsko-královská olomoucká pevnost
Největší fortifikační systém ve střední Evropě

Fort Va v Holici

Fort V.a Holice patří mezi zničené. Zachovala se jen z části modelace terénu. Prostor je zarostlý náletovými dřevinami. Místo je v soukromých rukou a vstup je zakázán.

Fort Va v Holici

Z historie…

Pevnůstka Va byla vybudována v zemním provedení během prosince 1850. Zemní baterii menších rozměrů tvořil hliněný val s palisádou a příkopem. Na valu byla osazena čtyři děla. V zázemí tohoto provizorního objektu se nacházely příruční prachárny a dřevěný srub pro ubytování vojáků. Na konci roku 1850 zde sloužilo 25 mužů.

Fort Va v Holici

V roce 1855 bylo rozhodnuto přestavět zemní baterii Va na permanentní fort, a to podle projektu olomouckého ženijního ředitele podplukovníka Ladislava Mareše. Fort Va byl budován v letech 1857–1863 a náklady na jeho výstavbu dosáhly 230 000 zl. Pevnůstka se nacházela jižně od Haličské silnice, 1210 metrů od fortu V, 1140 metrů od zemní pevnůstky VI a 3600 metrů od Salzerových redut. Jejím hlavním úkolem bylo podporovat v obraně sousední pevnůstky a postřelovat rovinatý terén směrem k výšinám u Velkého Týnce. Fort Va byl označován za strategicky důležitý objekt, který se měl zásadním způsobem podílet na odražení nepřátelského útoku vedeného na pevnost od jihovýchodu.

Fort Va v Holici

Holická pevnůstka Va byla shodné konstrukce jako forty II, XX a XXII. Jádro objektu tvořil reduit (kasárenský objekt), který byl kruhového půdorysu a měl válcovitý tvar. Uprostřed reduitu se nacházelo nádvoří se studnou. Fort Va disponoval kvalitní pitnou vodou, které však nebyl dostatek. Na nádvoří se vstupovalo po padacím mostě bránou s neogotickými prvky. Kasematy reduitu sloužily nejen ke skladovacím účelům, ale i k účelům ubytovacím a k rozmístění dělostřelectva. Kromě toho byla děla umístěna na střeše reduitu, kam byla dopravována po nájezdové rampě z nádvoří. Reduit byl obklopen příkopem. Nad vnější částí příkopu (tzv. kontreskarpou) byl navršen zemní val, který chránil reduit. Původní krátké úseky zděné střelecké galerie v kontreskarpě fortu byly v roce 1866, v časech prusko-rakouské války, rozšířeny na celý vnější obvod příkopu. Stropy nového úseku galerie však nebyly zděné a zaklenuté, ale dřevěné a kryté zeminou.

Fort Va v Holici

V 70. letech 19. století se již tyto stropní konstrukce bortily. Ženijní orgány proto nařídily, aby bylo zemní nakrytí tohoto úseku odstraněno. Střelecká galerie byla spojena s reduitem dvěma krytými chodbami se střílnami (batardeau). V roce 1866 byla pevnůstka ve svém týlu doplněna o zemní val s dělostřeleckými postaveními. V této době zde sloužilo 215 mužů a fort byl osazen dvanácti děly. V časech míru zde sloužilo kolem 150 vojáků. Po roce 1866 sloužil holický fort jako skladiště povozů, požárních vozů a různého vojenského materiálu. Od 90. let 19. století byly mnohé z pevnůstek olomoucké táborové pevnosti prodávány soukromým subjektům a v následujících letech demolovány. Stejný osud se nevyhnul ani holickému fortu Va. Dodnes se z něj dochovaly pouze nepatrné části zemního valu.

Fort Va v Holici

Fort Va v Holici