Císařsko-královská olomoucká pevnost
Největší fortifikační systém ve střední Evropě

Fort XXII „Lazecký“ v Černovíře

Fort je v soukromých rukou a je zde budovaná expozice pro veřejnost, takže se máme na co těšit.

Fort XXII "Lazecký" v Černovíře

Z historie…

V roce 1853 byla schválena císařem Františkem Josefem I. další fáze budování táborové (fortové) pevnosti Olomouc. Pro období 1854–1857 byla naplánována výstavba tří fortů, které měly chránit město od severu. Lazecká pevnůstka XXII byla jednou z nich. Její poloha byla zvolena tak, aby boční palbou co nejlépe vykrývala okolní forty I a XX. Od černovírského železničního fortu I byla vzdálena 1165 m, od křelovské pevnůstky XX 2300 m. Vzdálenost lazeckého fortu od nejbližších pevnostních objektů v jeho týle (tj. fortu na Šibeničním vrchu a bastionu 12) pak činila 2600 m a 2350 m.

Fort XXII "Lazecký" v Černovíře

Výstavba lazecké pevnůstky XXII probíhala od pozdního podzimu 1854, v časech přípravy celé pevnosti na obranu. V důsledku probíhající krymské války byly urychleně budovány val, příkop a zázemí této pevnůstky umístěné v bezprostřední blízkosti silnice vedoucí na Chomoutov. K jejímu dokončení v zemním (provizorním) provedení došlo v lednu 1855, kdy byl také val objektu osazen deseti děly. K přestavbě lazeckého fortu XXII do zděné (permanentní) podoby pak docházelo až od června 1855 podle projektu olomouckého ženijního ředitele Ladislava Mareše. Až na počáteční problémy se spodní vodou probíhala výstavba pevnůstky bez problémů a rychle. V roce 1856 byla po stavební stránce hotova. V roce 1857 probíhaly už jen dokončovací práce v interiéru a terénní úpravy. Není bez zajímavosti, že při budování lazeckého fortu byla použita i zemina skrytá z nádvoří Špitálských (dnes Hanáckých) kasáren.

Fort XXII "Lazecký" v Černovíře

Pevnůstka XXII na Lazcích byla podobné konstrukce jako forty II a XX. Vzájemně se lišily pouze v detailech. Jejich reduity (kasárenské objekty) byly kruhového půdorysu a měly válcový tvar. Uprostřed reduitu se nacházelo nádvoří se studnou. Na nádvoří se vstupovalo po padacím mostě bránou s neogotickými prvky. Kasematy reduitu sloužily nejen ke skladovacím účelům, ale i k účelům ubytovacím a k rozmístění dělostřelectva. Kromě toho byla děla umístěna i na reduitu, kam byla dopravována po nájezdové rampě z nádvoří. Reduit byl obklopen příkopem. Nad vnější částí příkopu (tzv. kontreskarpou) byl navršen zemní val, který chránil reduit. Původní krátké úseky střelecké galerie v kontreskarpě pevnůstky byly v roce 1866 rozšířeny na celý vnější obvod příkopu. Galerie byla spojena s reduitem dvěma krytými chodbami (tzv. batardeau). V roce 1866 byla pevnůstka ve svém týlu doplněna o zemní val s dělostřeleckými postaveními. V tomto roce sloužilo na fortu, který byl osazen deseti děly, 220 mužů. V časech míru zde sloužilo kolem 150 vojáků. Celkové náklady na budování fortu (včetně jeho stavebních úprav) činily 228 000 zlatých. Lazecký fort XXII je nemovitou kulturní památkou. V současnosti je ve vlastnictví soukromého subjektu.

Fort XXII "Lazecký" v Černovíře

Fort XXII "Lazecký" v Černovíře

Fort XXII "Lazecký" v Černovíře

Fort XXII "Lazecký" v Černovíře

Fort XXII "Lazecký" v Černovíře

Fort XXII "Lazecký" v Černovíře

Fort XXII "Lazecký" v Černovíře

Fort XXII "Lazecký" v Černovíře