Císařsko-královská olomoucká pevnost
Největší fortifikační systém ve střední Evropě

Studna Samotíšky

Tyto studny jsou na stejné vrstevnici a obě jsou přístupné na pozemcích obce Samotíšky. Nejrychlejší s nejsnazší cesta mezi oběma studnami je opět po vrstevnici úzkou pěšinkou mezi zahradami.

Studna Samotíšky

Z historie…

V roce 1874, kdy probíhala výstavba radíkovské pevnůstky, byla provedena v prostoru Svatého Kopečku četná měření a pozorování stavu spodní vody za účelem budování vodních rezervoárů a studní. Celá oblast Svatého Kopečku totiž nedisponovala dostatkem kvalitní pitné vody, což byl s ohledem na plánovanou koncentraci vojáků i koní v tomto prostoru závažný problém. V roce 1874 se předpokládalo, že na výšinách v okolí Svatého Kopečku budou kromě radíkovského fortu budovány ještě další pevnůstky, které vytvoří chráněný prostor pro operace sedmitisícového vojska. Nedostatek vodních toků, nekvalitní voda ve většině místních studní a kapacitně limitované cisterny na projektovaných vojenských objektech nutily vojenské orgány hledat alternativní řešení. Projekt mohutné hráze, která by procházela celým údolím Svatého Kopečku, byl z finančních důvodů zamítnut. Nahradil ho projekt tří vodních rezervoárů na úbočích Svatého Kopečku a šesti jednoduchých studní v místech, kde byla největší nouze o vodu. Tyto studny měly být asi dva metry hluboké, zděné a kryté jednoduchou střechou. V únoru 1875 bylo schváleno, že k výstavbě výše uvedených zdrojů pitné vody dojde postupně, v návaznosti na výstavbu dalších pevnůstek v oblasti Svatého Kopečku. Vzhledem k tomu, že už žádná další pevnůstka v této oblasti nebyla vystavěna, byl i původní projekt rezervoárů a studní značně redukován. Vybudovány byly pouze dvě vojenské studny, které se nacházejí v obci Samotíšky. Tyto studny o průměru 160 a 170 cm dodnes slouží jako trvalý zdroj pitné vody pro zdejší obyvatele.

Obě vojenské studny v Samotíškách, jedna přístupná z ulice Kopecké, druhá z ulice V Lipkách, jsou na rozdíl od původního projektu zapuštěné do svahu, opatřené cihelnou klenbou a kryté zeminou. Plášť studní i vstupní portály ke studním jsou z lomového kamene. Na klenácích portálů je viditelné typické označení olomouckých pevnostních objektů „K.K./O.F./1875“ (c. k./olomoucká pevnost/1875).