Císařsko-královská olomoucká pevnost
Největší fortifikační systém ve střední Evropě

Zemní pevnůstka VIII „Luční rybník“

Tento fort byl budován jako tzv. ‚zemní’, který měl být obsazen v době ohrožení. Přesto se z původního stavu zachovala jen malá část modelace terénu. Na místě sídlí soukromá firma, prohlídka je možná jen z venku.

Zemní pevnůstka VIII Luční rybník

Z historie…

Zemní pevnůstka VIII byla vybudována na podzim 1854, v době probíhající Krymské války. Pevnůstka se nacházela v lokalitě „Luční rybník“, na sever od nedalekého hospodářského dvora nazývaného „Nový dvůr“. Pevnůstku tvořil půlkruhový zemní val s předsunutým příkopem, jehož vnější strana byla po celém obvodu obehnána palisádou. V zázemí objektu byl vystavěn dřevěný srub pro ubytování vojáků a prachárna. V roce 1854 bylo na valu osazeno 10 děl. Hlavním úkolem tohoto objektu vzdáleného 500 metrů od levého břehu řeky Moravy a tři kilometry od pevnostního jádra bylo podporovat v obraně sousední pevnůstky VII a IX (obě byly vzdáleny od pevnůstky VIII 1140 metrů) a postřelovat okolní rovinatý terén, především na východ od obcí Kožušany a Tážaly.

Zemní pevnůstka VIII Luční rybník

V roce 1866 prodělala provizorní pevnůstka VIII kompletní rekonstrukci. Podle obecně uznávaných instrukcí generála Heinricha von Scholl byl objekt opatřen novým dřevozemním srubem pro ubytování 100 vojáků, několika do země zapuštěnými skladišti munice, příručními prachárnami, pohotovostními úkryty, samostatnou kuchyní, latrínami a studnou, která disponovala na rozdíl od většiny dalších objektů fortového věnce dostatkem kvalitní pitné vody. Na valu pevnůstky obehnané palisádou pak bylo osazeno 13 děl v otevřených dělostřeleckých postaveních. Ve válečném roce 1866 zde sloužilo 230 mužů. Celkové náklady na výstavbu pevnůstky a její přestavbu v roce 1866 dosáhly 84 000 zl.

Zemní pevnůstka VIII Luční rybník

Již v první polovině 70. let 19. století byla pevnůstka v havarijním stavu. Dřevozemní konstrukce většiny objektů v zázemí pevnůstky se bortily a musely být demolovány. Na rozdíl od ostatních provizorních pevnůstek nebyla „VIII“ během 90. let 19. století prodána a srovnána s okolním terénem. Objekt byl zpočátku využíván armádou pro uskladnění trhavin a poté dlouhá léta pronajímán jako skladiště. Dnes jsou pozůstatky valu zemní pevnůstky VIII památkově chráněny.

Zemní pevnůstka VIII Luční rybník

Zemní pevnůstka VIII Luční rybník

Zemní pevnůstka VIII Luční rybník

Zemní pevnůstka VIII Luční rybník