Císařsko-královská olomoucká pevnost
Největší fortifikační systém ve střední Evropě

Zemní pevnůstka X „Nad hájem“

I tato zemní pevnůstka byla po zrušení KKOF úplně vymazána s terénu a místo vráceno zemědělské výrobě.

Zemní pevnůstka X Nad hájem

Z historie…

O výstavbě této detašované zemní pevnůstky se uvažovalo již v roce 1850. Nakonec však byly upřednostněny jiné objekty z původního projektu Julia Wurmba. Zemní pevnůstka X byla vybudována až během května a června 1866, v době přípravy olomoucké pevnosti na pruský útok. Celkové náklady na její výstavbu dosáhly 65 000 zl.

Zemní pevnůstka X Nad hájem

Mohutná zemní pevnůstka se nacházela jižně od Nemilan na výšině nazývané „Nad hájem“ (dnes k. ú. Kožušany). Hlavním úkolem tohoto objektu, který díky své poloze kontroloval široké okolí, bylo boční palbou postřelovat nepřítele útočícího na pevnůstky VI, VII, VIII a IX. Provizorní pevnůstka X, která byla označována za strategicky velmi důležitou, byla vzdálena od fortu XI 1,9 km, od zemní pevnůstky IX dva kilometry a od nejbližšího objektu bastionové pevnosti (tj. Přední pevnůstky 38) 4,9 km.

Zemní pevnůstka X Nad hájem

Stejně jako ostatní provizorní objekty byla i pevnůstka X tvořena mohutným zemním valem, na kterém bylo ve válečném roce 1866 osazeno 16 děl v otevřených postaveních oddělených traverzami. Uvnitř objektu byl vybudován mohutný dřevěný srub určený pro ubytování 10 důstojníků a 220 vojáků. Na pevnůstce se však nacházelo ještě několik ubytovacích prostor krytých kolejnicemi, krytá a do země zapuštěná skladiště, příruční prachárny, kuchyně, latríny a 40 metrů hluboká studna, která sice disponovala kvalitní pitnou vodou, ale nebyl jí dostatek. Proto byla na objektu vybudována ještě cisterna. Pevnůstka X měla ve svém týlu zemní val, který sloužil jako shromaždiště, a směrem k sousednímu fortu XI od ní vedla jednoduchá 150 metrů dlouhá krytá cesta. V případě nepřátelského útoku mohla být pevnůstka X zasažena jako první. Objekt, na kterém v červenci 1866 sloužilo 440 mužů, byl proto opatřen velkým množstvím různých protipěchotních překážek (především v příkopu pevnůstky), palisádami a sítí fugasů v prostoru glacis.

Zemní pevnůstka X Nad hájem

Dne 15. července 1866 pálila děla pevnůstky X (spolu s forty XV a XVIII) na východní boční voj 2. pruské armády pochodující z Drahanovic na Olšany. Díky kvalitně zpracovanému distančnímu plánu se dělostřelcům z pevnůstky X podařilo prvním výstřelem zasáhnout pruskou dělostřeleckou baterii vzdálenou 3750 metrů. K přímému útoku na pevnůstku však nedošlo. Po skončení prusko-rakouské války uvažovali pevnostní inženýři o přestavbě tohoto objektu do permanentní (zděné) podoby, podobně jako v případě křelovské pevnůstky XVIII. Nedostatek financí i změna priorit však způsobily, že se na tyto plány rezignovalo. Pevnůstka X během 70. a 80. let 19. století chátrala. Její osud se naplnil v polovině 90. let 19. století, kdy byla ve veřejné dražbě prodána a následně srovnána s okolním terénem.